Skip to main content

Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Laatimispäivä
3.12.2018
Päivitetty
23.8.2019

1. REKISTERINPITÄJÄ
Savonlinnan kesäyliopistoyhdistys ry
Puistokatu 5
57100 Savonlinna
044 7730998
kesayliopisto@savonlinna.net

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Toimistonhoitaja/suunnittelija Erja Tynkkynen-Tammisuo
Puistokatu 5
57100 Savonlinna
044 773099
erja.tynkkynen@savonlinna.net

3. REKISTERIN NIMI
Palautelomakkeen kautta annettuja yhteystietoja ei tallenneta Savonlinnan kesäyliopiston asiakasrekisteriin. Lomakkeella annettu tieto siirtyy käsittelijän sähköpostiin.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Asiakaspalvelu. Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 § ja 4. lukuun.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Henkilötiedot: nimi ja sähköpostiosoite.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Yhteydenottolomake

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Ei luovuteta.
Julkisia henkilötietoja voidaan luovuttaa pyynnöstä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 13 §:n ja 16 §:n 3 mom. mukaisesti.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:n TAI ETA:n ULKOPUOLELLE
Ei siirretä

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Palautelomakkeella ilmoitettua nimeä  ja sähköpostiosoitetta käytetään www-sivuilla esitettyyn palautteeseen vastaamiseen.

10. TARKASTUSOIKEUS
Jokaisella on oikeus tarkastaa Savonlinnan kesäyliopiston rekistereihin sisältyvät itseään koskevat henkilötietonsa (henkilötietolain 26 ja 28 §). Tietoja pyydetään rekisterinpitäjältä henkilökohtaisesti kesäyliopiston toimistolla tai kuvavälitteisesti etäyhteydellä.

11. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA
Rekistereissä oleva virheellinen tieto korjataan rekisterinpitäjälle tehdyn rekisteröidyn kirjallisen pyynnön perusteella (henkilötietolain 29 §). Lisäksi tietoja päivitetään oma-aloitteisesti ja vanhentuneet tiedot poistetaan säännöllisin väliajoin.

12. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Sähköistä suoramarkkinointia koskevat säännökset ovat sähköisen viestinnän tietosuojalain 26 §:ssä. Markkinointikiellon voi ilmaista ilmoittautumislomakkeella tai se osoitetaan rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen.